Skip to main content

Overheden in Nederland staan voor een grote opgave door de gevolgen van klimaatverandering. Naast wateroverlast, zal met door de toename van hitte en droogte de ruimtelijke opgaven gaan bepalen. Dalende grondwaterstanden, verzakkingen en afstervende natuur bleken de eerste voorbodes van de toekomst in Nederland als we hier niet op anticiperen.

Gemeente Haarlem wil hierop voorsorteren in haar groot onderhoudsplan en heeft daarom de ingenieurs van Antea Group en de ontwerpers van CroonenBuro5 gevraagd om de openbare ruimte van de Haarlemse woonwijk Meerwijk klimaatadaptief te maken.

In het masterplan IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk) zullen de ambities op vlak van klimaat, circulariteit en energietransitie samen optrekken met de vernieuwing van de verhardingen en de ondergrondse situatie. Samen met de bewoners wordt een gedragen plan ontwikkeld.

De eerste stap naar een klimaatadaptieve inrichting is samen met de klankbordgroep al gezet. Het `vergroenen’ van de woonwijk is daarbij een leidend. Doelstelling is het blauwgroene netwerk versterken, minder verharding toepassen en hemelwater vasthouden en vertraagd afvoeren. In drie scenario`s zijn mogelijke principes voor de herinrichting van Meerwijk weergegeven. Na het kiezen van een voorkeursscenario zal het ontwerp verder worden gedetailleerd.

Einde bericht