Skip to main content

In droge tijden, zoals bijvoorbeeld de zomer van 2018, is er extra zoetwater nodig in het westen van Nederland om de verzilting en verdroging van de polders tegen te gaan. Een van deze waterroutes waarlangs dit wordt aangevoerd, loopt door de Lopikerwaard. Om de capaciteit van deze aanvoerroute te vergroten zijn verschillende, klimaatrobuuste ingrepen in het huidige watersysteem benodigd. Langs een groot deel van deze veertien kilometer lange route, is het nodig om de waterloop te verdiepen, te verbreden en peilstijgingen in het gebied toe te staan als extra zoetwater wordt aangevoerd.

De visualisatie is in opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door CB5 opgesteld in samenwerking met Antea Group Nederland. Antea Group Nederland (afdeling Water) voorziet in het advies en de technische uitwerking van het nieuwe watersysteem.

Einde bericht