HomeOmgevingswet

Omgevingswet

‘Inhoud geven aan visie, plan en lokaal maatwerk’

 

De Omgevingswet staat voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met minder regels, meer ruimte voor burgerinitiatief en lokaal maatwerk. Het opstellen van ruimtelijke visies, plannen en ontwerpen vraagt meer dan ooit om integrale samenwerking en verbinding tussen overheid, stakeholders en initiatiefnemers. Maar ook om een heldere kijk op uw leefomgeving en de lokale afwegingen die u hierin maakt. Hoewel deze wet in 2021 pas van kracht wordt, zijn vele partijen zich al aan het oriënteren, organiseren of experimenteren. CroonenBuro5 helpt overheden om in samenhang inhoud te geven aan omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook op dit gebied werken wij zeer nauw samen met onze collega’s van Antea Group.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. Het omschrijft het beleid in hoofdlijnen voor de komende jaren op het gebied van de fysieke leefomgeving. Thema’s als duurzaamheid en gezondheid spelen een belangrijke rol. In de omgevingsvisie komt veel samen en is veel mogelijk. We stellen de visie integraal op; zowel met de verschillende beleidsvelden als met externe partijen. Samen met u zetten we het proces uit, waarin (burger)participatie een duidelijke rol krijgt. We betrekken burgers, ondernemers, instanties, de ambtelijke organisatie en politiek bij het formuleren van de waarden, thema’s en ambities voor uw visie.

Omgevingsplan

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren al diverse gemeenten met de Omgevingswet door bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op te stellen (omgevingsplannen).  

In een omgevingsplan onder de Omgevingswet mogen onderzoekslasten eenvoudiger opgepakt worden en deels doorgeschoven worden. Denk hierbij aan een exploitatieplan, gedetailleerde geluidsberekeningen of uitputtend ecologisch onderzoek. Natuurlijk blijft onderzoek verplicht, maar het gaat erom of een plan niet ‘duidelijk onuitvoerbaar is’. Hierdoor is het mogelijk om straks onderzoek uit te voeren om te bepalen of er geen grote knel- of aandachtspunten zijn in plaats van uitputtend onderzoek. Ook de bijbehorende procedure voor de milieueffectrapportage kan hierdoor slimmer en eenvoudiger opgepakt worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van omgevingswaarden. Ook kunnen verordeningen direct opgenomen worden en geldt een termijn van 20 jaar.

Afwegen met de Beleidswaardengenerator

Als gemeente staat u voor de opgave om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Hoe maak je inzichtelijk welke beleidswaarden er in je huidige beleid staan?

Met de beleidsgenerator kunnen we u helpen een overzicht te maken van de waarden, gerangschikt op onderwerpen, gebieden en eventueel thema’s/ambities. Dit helpt u deze beleidswaarden transparant te maken om te komen tot een bestuurlijke en ambtelijke afweging als eerste stap op weg naar uw omgevingsvisie.

Omgevingswetspel

CroonenBuro5 en Antea Group ontwikkelden een spel voor overheden om op een eenvoudige en interactieve wijze kennis te maken met de doelen en instrumenten van de Omgevingswet.

Het Omgevingswetspel heeft de vorm van een ganzenbord waarbij uitdagende vragen en stellingen over de onderwerpen omgevingsplan, omgevingsvisie en omgevingsvergunning aan bod komen. De vragen zijn praktijkvoorbeelden waar wij als organisatie al mee te maken hebben gehad en geeft de deelnemers de kans de nieuwe wet eigen te maken en na te denken over de impact van de wet in de eigen omgeving.