Opdracht

Sterk bepalend voor de beeldvorming van Almere

Het bedrijventerrein Stichtsekant is de zuidelijke entree van Almere. Het bedrijventerrein ligt vol in het zicht van allen die over de Stichtsekant (A27) de Flevopolder inkomen of uitgaan. Daarom is het bedrijventerrein Stichtsekant sterk bepalend voor de beeldvorming van Almere, de locatie vormt niet alleen een entree naar Almere maar ook naar de Flevopolder.

Locatie

Typerende landschappen als basis

Typerende landschappen uit de omgeving vormen de basis voor de landschappelijke opzet van Stichtsekant. Het plangebied is dooraderd met landschappelijke zones die een met de omgeving samenhangende invulling krijgen. Ten westen zijn dit de polderbossen. Aan de zuidzijde het Gooimeer. De oostzijde kenmerkt zich door het waterrijke milieu aan de randen van de A27 rondom de Stichtseputten met rietkragen. Aan de noordkant is de ruimtelijke opzet van Stichtsekant-Noord dominant, bestaande uit een formele structuur van lanen en orthogonale verkeers- en bebouwingsstructuren.

Ontwerp

Het landschap onder de gebouwen door te laten lopen

De landschappelijke opzet is vertaald in het plangebied in de vorm van lanen, waterstructuren, bossen of rietvelden. De lanen zijn de hoofdassen van Stichtsekant en structureren het plangebied en fixeren Stichtsekant aan Almere Hout. De richting van deze assen komt direct voort uit de onderliggende landschappelijke verkavelingsvorm. De waterassen volgen de richting van het verkavelingspatroon haaks op de Gooimeerdijk, de Laan ligt parallel aan de orthogonale verkavelingstructuur van de Flevopolder.

De bossen zijn een voortzetting binnen het plangebied van het cirkelbos. Dit nieuwe polderbos heeft de rationele structuur van een productiebos waarbij de richting het verkavelingspatroon is gevolgd in oost-west richting. Parallel aan de A27 zijn er waterpartijen met riet gelegen die ter hoogte van de landschappelijke zone doorlopen tot diep in het plangebied.

Het ontwerp voor de verkavelingsstructuur van Stichtsekant heeft de ambitie om het landschap als het ware onder de gebouwen door te laten lopen. Het bedrijventerrein is onderdeel van zijn omgeving. Er is gekozen voor efficiënt ruimte gebruik, kavels worden effectief ingedeeld met grootschalige, functionele bedrijfsbebouwing. Géén individuele tuintjes of terreininrichtingen maar een samenhangen uitstraling waarbij de kavels zijn geïntegreerd in het landschap door alle kavels te omranden met dijkjes.

Opdrachtgever
Gemeente Almere

Programma
Bedrijventerrein

Status
In voorbereiding

Jaar
2021

Omvang
127 ha

Projectteam
CB5