Opdracht

Herinrichting beekdal de Reusel

In het voorjaar van 2018 zijn CB5 en Antea Group in opdracht van Waterschap De Dommel aan de slag gegaan met het project beekherstel Reusel Baarschot – Diessen. Het project heeft naast het natuurlijk maken van de beek, meerdere doelen. Zoals het opheffen van de vismigratieknelpunten en het creëren een klimaatrobuust beeksysteem dat geschikter is voor zowel droge als natte omstandigheden. In juni 2022 is het project opgeleverd.

Locatie

Meer ruimte voor water en natuur

De Reusel is een beek in Noord-Brabant die ontstaat ten zuidwesten van het dorp Reusel. Hij stroomt door het natuurgebied De Utrecht en komt uit in de Achterste Stroom bij Oisterwijk. CB5 en Antea Group zijn ingeschakeld om de ooit recht getrokken beek weer natuurlijk te maken. De variatie in stroomsnelheid en sedimentatie neemt hierdoor weer toe, wat goed is voor de ecologie.

Ontwerp

Een klimaatrobuust beekdal

Beekbegeleidende natuur
Op verschillende locaties is de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven. Door het afgraven wordt de bodem schraler en komt het lager te liggen, zodat het ook natter wordt. Hierdoor kan vochtig hooiland zich hier ontwikkelen. Ook zijn ook 4 poelen gegraven in het projectgebied. Poelen zijn belangrijke stapstenen in de natuur en bevorderen de biodiversiteit.

Meanders
Bij Moleneind kronkelt de Reusel weer door het landschap. Een gedeelte van de (oude) Reusel is gedempt en er is een nieuwe meander gegraven. Over de nieuwe meander ligt ook een nieuwe brug.

Visliften
Om het leefgebied van vissen te vergroten zijn er bij drie bestaande stuwen visliften geplaatst. Een vislift is te vergelijken met een wenteltrap onder water, waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. Doordat de vislift stuurbaar is op stroomsnelheid, is deze geschikt voor alle vissoorten. Daarnaast meet de vislift het zuurstofgehalte, de zuurgraad, de temperatuur en de meststoffen in het water.

Japanse Duizendknoop
Op meerdere plekken langs de Reusel is ook de Japanse Duizendknoop verwijderd. Dit is nodig om verdere verspreiding langs de beek en natuur te voorkomen. Deze uitheemse plantensoort woekert, kan bruggen en constructies aantasten en kan wel drie meter hoog worden. Tijdens de werkzaamheden, zijn deze planten compleet afgegraven. De grond op deze plekken is vervolgens gezeefd, om te voorkomen dat de plant opnieuw gaat groeien.

Opdrachtgever
Waterschap De Dommel

Programma
Beekherstel

Status
Uitgevoerd

Jaar
2018-2022

Omvang
100 ha

Projectteam
Eduard van Tilborg, Vincent Smeets

Partners
Antea Group