HomeRuimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling

‘Gedegen aanpak voor ontwerp, proces en strategie

 

Wij maken ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk door begeleiding en advisering tijdens het gehele proces, het opstellen van de benodigde ruimtelijke plannen (bestemming- en omgevingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen), het uitvoeren van onderzoeken en juridische ondersteuning.  In samenwerking met onze collega ’s van architectuur, stedenbouw en landschap maken wij ook welstandsnota’s, beeldkwaliteitsplannen, landschapsontwikkelingsplannen en integrale ruimtelijke plannen voor stedelijk en landelijk gebied.

CroonenBuro5 heeft, samen met Antea Group, alle disciplines in huis om deze onderzoeken, toegesneden op iedere specifieke situatie, uit te voeren en te bundelen tot een integraal advies. Door onze multidisciplinaire inzet zijn wij in staat te adviseren over alle omgevingsaspecten en dit zorgvuldig te beschrijven, integraal te verwerken en tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en wetgeving.

Onderzoek milieu- en omgevingsaspecten

Onderzoeken zijn vaak kaderstellend voor ruimtelijke initiatieven. Onderzoeken vallen uiteen in ruimtelijke, milieu/planologische en financiële onderzoeken. Denk hierbij ook aan onderbouwingen in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en Planschade Risico Analyses.

Om als ruimtelijke ontwikkelingsadviseur verantwoord aan de slag te gaan, zullen in een vroeg stadium de benodigde onderzoeken moeten worden verricht. Over hoe u daar in strategische zin mee om kunt gaan, kunnen wij u adviseren en begeleiden. Ons advies werkt tijd- en kostenbesparend en voorkomt eventuele juridische missers.

Een goed voorbeeld is de Vergunningen- en onderzoekenscan

Met de komst van de Omgevingswet worden de milieu- en omgevingsaspecten integraal onderdeel van de afwegingen voor de fysieke leefomgeving. Bij een ruimtelijke ontwikkeling wordt op basis van een inventarisatie, met de actuele Antea Group standaardlijst, activiteiten gekoppeld aan vergunningen en procedures. Op basis van deze vergunningenscan wordt een integraal advies opgesteld betreffende het procedurele pad en de gewenste planning. Tevens wordt geïnventariseerd  welke informatie benodigd is voor de verschillende procedures en welke onderbouwende onderzoeken/documenten hiervoor nodig zijn.

Voordelen hiervan zijn:

  • tijdwinst
  • inzichtelijk maken van de planning en deadlines
  • kostenbesparing (onderzoeken worden zodanig opgesteld dat deze worden gebruik bij planologische procedures en vergunningsaanvragen)