Structuurvisie Cuijk

HomeProjectenStructuurvisie Cuijk

CroonenBuro5 heeft in opdracht van de gemeente Cuijk de Structuurvisie Cuijk 2030 opgesteld. De structuurvisie vormt het integraal ruimtelijk plan waarin de gemeente Cuijk haar ruimtelijke beleidsdoelen voor de toekomst formuleert en inzicht geeft in de wijze waarop zij deze tot uitvoering wil brengen. In de structuurvisie vormen de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente Cuijk de basis.

De structuurvisie vormt de ruimtelijke vertaling van de Strategische Visie Cuijk 2030 uit 2012. De borging van ruimtelijke kwaliteit van zowel het stedelijk- als het buitengebied staat hierbij voorop. Voorafgaand aan het opstellen van de structuurvisie is er een uitgebreide analyse uitgevoerd naar zowel het vigerend beleid als de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. In de visie wordt het grondgebied van de gemeente Cuijk onderverdeeld in twee verschillende gebiedstypen: dynamisch Cuijk: voornamelijk het stedelijk gebied en de Kraaijenbergse plassen; vitaal Cuijk: voornamelijk het landelijk gebied, de natuurgebieden en de overige kernen

 Gebiedstypen
Door de unieke en strategische ligging en de goede verbindingen naar alle windstreken, is Cuijk al sinds mensenheugenis een dynamische gemeente waar het goed wonen en werken is.  De gemeente profileert zich als een sterke kern (Cuijk) met gemoedelijke dorpen in een landelijke setting en een aantrekkelijk watersport- en natuur­gebied.

Door het benaderen van een omgeving in bepaalde gebiedstypen en te kijken naar de landschapsstructuur kan een betere strategische richting worden gegeven aan gewenste, evenwichtige en duurzame ontwikkelingen. De uitwerking van de twee gebiedstypen gaat aan de hand van de volgende drie ruimtelijke thema’s: Recreatie en Toerisme, Wonen en Leefbaarheid , Werken en economie.

Duurzaam kwaliteitsdenken
De rode draad binnen deze drie ruimtelijke thema’s is duurzaam kwaliteits­denken. Hierbij worden uitgangspunten gehanteerd die onmiskenbaar een toegevoegde waarde hebben voor de toekomst van Cuijk. Deze uitgangspunten zijn water (als kans), innovatie en duurzaamheid (als ambitie) en samen­werking (als middel)

OpdrachtgeverGemeente Cuijk
ProgrammaGemeentebrede visie
StatusAfgerond